قبولی دانشگاه ها و نتایج مسابقات ورزشی
 
 
قبولی 49 تن از دانش آموزان در کنکور سراسری 90
قبولی 57 تن از دانش آموزان در کنکور آزاد 90
قبولی 44 تن از دانش آموزان در کنکور سراسری 92
قبولی 52 تن از دانش آموزان در کنکور سراسری 96