کادر آموزشی و علمی

سرکارخانم کوثر : دبیر عربی
سرکارخانم عظیمی : دبیر ادبیات فارسی - تاریخ و جغرافیا
سرکارخانم نوری : دبیر زبان انگلیسی
سرکارخانم نادری : دبیر دین و زندگی
سرکارخانم ابراهیمیان : دبیر زیست - ارتباط موثر
سرکارخانم واشقانی :  دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم احمدی : دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکار خانم حجی :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم حق بین :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم سراجی :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم قناتی: دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم روح اله زاد :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم نظری زاده : دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم طهماسبی :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم هاشمی:دبیر تربیت بدنی تخصصی