کادر اداری و اجرایی

سرکار خانم مهرابی : معاونت فنی
سرکار خانم عباداللهی : معاونت آموزشی
سرکار خانم گنجوئی : پرورشی
سرکارخانم فرزدی: معاونت اجرایی
سرکارخانم مصطفی پور: پشتیبان